Youth Thammathayat Training Program

ดาวน์โหลดระเบียบการอบรม, ใบสมัคร และคำขานนาค

โครงการอบรมธรรมทายาท

มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะฝึกอบรมนิสัยตามหลักสูตรความดีสากล 5 ประการ ตั้งแต่ เรื่องความสะอาด, ความฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกให้มีความสุภาพ ฝึกให้มีความตรงต่อเวลา ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มสติปัญญา นอกจากนี้ ยังฝึกฝนในเรื่องความเคารพ ความอดทน การบริหารปัจจัยสี่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี มีศีลธรรมเป็นหลักประกันให้การดำเนินชีวิตถูกต้องและดีงาม

News update

Post Image

HAPPY KIDS CAMP ค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก 7-13 ปี

          ค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานก่อนสู่วัยรุ่น เป็นค่ายระยะสั้นสุดสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานที่มีอายุ 7 -13 ปี ได้มาฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม […]

Post Image

โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 26 (ปิดเทอมตุลาคม)

อบรมระหว่างวันที่ 1 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  […]

Follow us on facebook