Youth Thammathayat Training Program

ดาวน์โหลดระเบียบการอบรม, ใบสมัคร และคำขานนาค

โครงการอบรมธรรมทายาท

มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะฝึกอบรมนิสัยตามหลักสูตรความดีสากล 5 ประการ ตั้งแต่ เรื่องความสะอาด, ความฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกให้มีความสุภาพ ฝึกให้มีความตรงต่อเวลา ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มสติปัญญา นอกจากนี้ ยังฝึกฝนในเรื่องความเคารพ ความอดทน การบริหารปัจจัยสี่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี มีศีลธรรมเป็นหลักประกันให้การดำเนินชีวิตถูกต้องและดีงาม

News update

Post Image

อุปสมบทหมู่อุดมศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคฤดูหนาว

โอกาสสำคัญของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย

.

เป็นโอกาสที่ดีของนิสิตนักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาแล้ว    รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา  ได้รับเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี  ประกอบสื่อธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น […]

Post Image

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาททุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน […]

Follow us on facebook