Youth Thammathayat Training Program

ดาวน์โหลดระเบียบการอบรม, ใบสมัคร และคำขานนาค

โครงการอบรมธรรมทายาท

มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะฝึกอบรมนิสัยตามหลักสูตรความดีสากล 5 ประการ ตั้งแต่ เรื่องความสะอาด, ความฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกให้มีความสุภาพ ฝึกให้มีความตรงต่อเวลา ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มสติปัญญา นอกจากนี้ ยังฝึกฝนในเรื่องความเคารพ ความอดทน การบริหารปัจจัยสี่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี มีศีลธรรมเป็นหลักประกันให้การดำเนินชีวิตถูกต้องและดีงาม

News update

Post Image

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บวชฟรี […]

Post Image

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาททุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน […]

Follow us on facebook