ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 3

.

สำหรับ นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือหลักสูตรภาคปกติทั่วไป มีอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ธรรมะ สื่อการสอนทันสมัยและเข้าใจง่าย ฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ฝึกฝนเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจในคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต รู้จักการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) รับนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2.) กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ ,หลักสูตรทั่วไป หรือจบปริญญาตรีแล้ว
มีอายุไม่เกิน 25 ปี  สื่อสารภาษาไทยได้
3.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
4.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบ
เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไม่มากเกินไป
5.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
6.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
7.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
8.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
9.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
10.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
11.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบมาเรียบร้อยแล้ว)
12.) สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคภายในเอกสารฉบับนี้)

คำขานนาค สำหรับธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษาทุกรุ่น

.

 


วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

.
รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ในระหว่างเวลา 13.00-16.00น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 083-443-3000,  085-120-0777
(นักเรียนต้องท่องขานนาคมาให้พร้อม เพื่อสอบท่องในวันสมัคร)


หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน

1.) สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
2.) สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา 1 ใบ
3.) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
4.) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ต้องชำระในวันสมัคร)

 

 

กำหนดการอบรม
วันเข้าวัด
- วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
วันปลงผม
- วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
วันผู้ปกครองมอบผ้าไตรและพิธีขอขมาผู้ปกครอง
- วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
วันบรรพชา
- วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
วันตักบาตรฉลองสามเณรใหม่
- วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สิ้นสุดการอบรม
- วันอาทิตย์ที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

*** รายละเอียดกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบในวันสัมภาษณ์ ***

 

.

.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments