ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ปิดภาคเรียนตุลาคม (บวชฟรี)

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นมิใช่มีเพียงปริญญาแต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการ ดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้ จะต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ ทางโลกล้วนมุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต จำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อก่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้นความมีสติ มีปัญญา ความสุข ความเจริญและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง

โครงการอบรมธรรมทายาท มิ ใช่เป็นเพียงการบวชตามประเพณีแต่เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่ายมีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกความมีวินัยความเคารพความอดทนรู้จักการบริหารเวลาการบริหาร ปัจจัยสี่รวมไปถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะและเสริมทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องซึ่งจะใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคมได้อย่างคุ้มค่า

ธรรมทายาททุกคนจะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในสัปดาห์แรก ด้วยการรักษาศีล๘ อยู่ธุดงควัตร ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐาน และหลังจากบวชแล้วจะต้องฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยและศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง สมกับการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลถึง บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) รับนักศึกษาชายแท้ มีสถานภาพโสด
2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.) มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
5.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบ
เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไปมากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
12.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
13.) สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคภายในเอกสารฉบับนี้)

วันสอบสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค

  • ครั้งที่ 1    วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00น.  ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • ครั้งที่ 2    วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา SPD6E สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ...
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หรือทุกวันอาทิตย์
เสา M7 สภาธรรมกายสากล โทรศัพท์ 083-443-3000, 088-011-7899
และที่ชมรมพุทธศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
โทรศัพท์ 083-540-5642, 083-540-6433

หลักฐานการสมัคร
1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
3.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

กำหนดการอบรม

  • วันเข้าวัด (เริ่มการอบรม)   วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00น.
  • วันปลงผม   วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.30น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
  • วันบรรพชาและอุปสมบท  วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
  • วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่  วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.30น.
  • สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บวชฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

    (ยกเว้นอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาเอง)

Comments

comments

Powered by Facebook Comments