สามเณรธรรมทายาท “ยุวชนรอบวัด” ปีที 4

อบรมระหว่างวันที่ 7 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  วัดพระธรรมกาย

 ปิดเทอมทางโลก … เปิดเทอมทางธรรม
บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา และฝึกฝนอบรมตนเอง


โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ)
2.) กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคปกติ
3.) มีอายุไม่เกิน 15 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)
4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
5.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพสามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้
และมีน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสุตรการอบรมฯ
12.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบลอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
13.) สามารถท่องคำขานนาคได้
.
คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น
“และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”

.

วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช)
ณ ห้องสัมมนา SPD5E ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล ในเวลา 13.00-16.00น.
ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องทำขานนาคมาให้พร้อมเพื่อทำการสอบ)
.
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

 

หลักฐานการสมัคร

1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
2.) สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
3.) ค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท (สำหรับเป็นค่าชุดธรรมทายาท และอุปกรณ์ เครื่องใช้ก่อนบวช ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 

.
กำหนดการอบรม

  • วันเข้าวัด     วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย
  • พิธีปลงผม   วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.30 น.  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
  • วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
  • วันตักบาตรฉลองสามเณรใหม่     วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.30 น.
    ณ ทางเข้า 5 ด้านทิศเหนือ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
  • สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-443-3000 และ 088-011-7899

.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments