About us

โครงการอบรมธรรมทายาท
เป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรม ให้แก่เยาวชนตามพุทธวิธีธรรมทายาทรุ่นแรกเริ่มขึ้นใน ภาคฤดูร้อนของปี พ.ศ. ๒๕๑๕จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วนับหมื่นคน โดยใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนประมาณสองเดือน ธรรมทายาททุกคนจะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในเดือนแรก ด้วยการอยู่ธุดงควัตร รักษาศีล๘ ปักกลด ฝึกนั่งสมาธิ ศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานหลังจากบวชแล้วก็จะฝึกฝนตนเองตามพระธรรมวินัย ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งเดือน เพื่ออานิสงส์ผลบุญนี้จะได้กับตนเองพ่อแม่และผู้สนับสนุนการบวชของทุกคน

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นมิใช่มีเพียงปริญญาแต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการ ดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จะต้องมีความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยง ชีวิตเท่านั้นซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิตจำเป็นจะต้องอาศัย คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อก่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง นั่นเองดังนั้นความมีสติมีปัญญาความสุขความเจริญและประสบผลสำเร็จในการ ดำเนินชีวิตย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง

โครงการอบรมธรรมทายาท มิ ใช่เป็นเพียงการบวชตามประเพณีแต่เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่ายมีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกความมีวินัยความเคารพความอดทนรู้จักการบริหารเวลาการบริหาร ปัจจัยสี่รวมไปถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะและเสริมทักษะใน การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องซึ่งจะใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิด เรียนภาคฤดูร้อนประมาณสองเดือนได้อย่างคุ้มค่าโดยธรรมทายาททุกคนจะต้องเตรี ยมตัวก่อนบวชในเดือนแรกด้วยการรักษาศีล๘อยู่ธุดงควัตรปฏิบัติสมาธิเจริญ ภาวนาศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานและหลังจากบวชแล้วจะต้องฝึกฝนอบรมตามพระธรรม วินัยเดินธุดงค์ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสมกับ การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบอีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลถึง บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

Comments

comments

Powered by Facebook Comments