Post Image

ขอเชิญตักบาตรพระ 1,269 รูป ณ ม.ศิลปากร (สนามจันทร์)

สโมสรนักศึกษาฯ และชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ (SU MED CLUB)  มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญชาวคณาจารย์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาว จ. นครปฐม ทุกท่าน ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในพิธีตักบาตรพระ จำนวน 1,269 รูป ณ บริเวณสปอร์ตคอมเพล็ก ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครฐม ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555 เริ่มพิธีเวลา 6.00น. . .

Read More
Post Image

ขอเชิญตักบาตรพระ 1,260 รูป ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

สโมสรนักศึกษาฯ และชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ จำนวน 1,260 รูป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ของชาวฝั่งธนบุรี ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญใหญ่ ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เริ่มพิธีเวลา 6.00น. ณ บริเวณสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยฯ .

Read More
Post Image

สามเณรธรรมทายาท “ยุวชนรอบวัด” ปีที 4

อบรมระหว่างวันที่ 7 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  วัดพระธรรมกาย  ปิดเทอมทางโลก … เปิดเทอมทางธรรม บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา และฝึกฝนอบรมตนเอง โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ) 2.) กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคปกติ 3.) มีอายุไม่เกิน 15 ปี [...]

Read More
Post Image

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ปิดภาคเรียนตุลาคม (บวชฟรี)

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นมิใช่มีเพียงปริญญาแต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการ ดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้ จะต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ ทางโลกล้วนมุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต จำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อก่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้นความมีสติ มีปัญญา ความสุข ความเจริญและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง โครงการอบรมธรรมทายาท มิ ใช่เป็นเพียงการบวชตามประเพณีแต่เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่ายมีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกความมีวินัยความเคารพความอดทนรู้จักการบริหารเวลาการบริหาร ปัจจัยสี่รวมไปถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะและเสริมทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องซึ่งจะใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคมได้อย่างคุ้มค่า ธรรมทายาททุกคนจะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในสัปดาห์แรก ด้วยการรักษาศีล๘ อยู่ธุดงควัตร ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐาน และหลังจากบวชแล้วจะต้องฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยและศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง สมกับการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลถึง บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ มีสถานภาพโสด 2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.) มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร) 4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร 5.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบ เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไปมากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม) 6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด [...]

Read More
Post Image

ธรรมทายาทระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 แห่งสมาคมพุทธบุตร 60 โดย นายกสมาคม คุณสุวิทย์ วิชชาวุธ ระยะเวลาการอบรม วันที่ 24 พฤศจิกายน  – 16 ธันวาคม พ.ศ.2555 (รวม 23 วัน) วันสมัคร สัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ วันอาทิตย์ที่ 4,11,18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.30 น. (ณ เสา M7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย) สิ้นสุดการรับสมัคร ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 17.30 น.) กำหนดการอบรม วันเสาร์ที่ [...]

Read More