Post Image

ธรรมทายาท อุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41

. . การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 41 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ประกอบสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์ . . คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด 2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป [...]

Read More