Post Image

ธรรมทายาทบูชาธรรม 74 ปี พระราชภาวนาจารย์

  – โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยมีพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นผู้บุกเบิกการอบรมธรรมทายาท ได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีนิสิตนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสครบรอบอายุ 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชายที่ยังไม่เคยบวช ได้ตัดสินใจเข้ามาศึกษาธรรมะ ซึ่งจะเป็นหลักสำหรับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตามหลักพุทธวิธี อีกทั้งจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ในตอบแทนพระคุณบิดามารดาอีกด้วย – - คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด 2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.) มีอายุไม่เกิน 27 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร) 4.) สามารถอ่าน พูด เขียน [...]

Read More