Post Image

อุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษาบูชาธรรม 75ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยมีพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นผู้บุกเบิกการอบรมธรรมทายาท ได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีนิสิตนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสครบรอบอายุ 75 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชายที่ยังไม่เคยบวช ได้ตัดสินใจเข้ามาศึกษาธรรมะ ซึ่งจะเป็นหลักสำหรับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตามหลักพุทธวิธี อีกทั้งจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ในตอบแทนพระคุณบิดามารดาอีกด้วย – - คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ 2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.) มีอายุไม่เกิน 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร) 4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ 5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง [...]

Read More