Post Image

สามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 10

- สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ (International School) หรือโรงเรียนสองภาษา มีอายุ 10 ถึง 16 ปี มาบวชสามเณรช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ธรรมะ สื่อการสอนทันสมัยและเข้าใจง่าย ฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ฝึกฝนเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจในคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต รู้จักการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน – - คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ) 2.) กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ อายุ 10-16 ปี สื่อสารภาษาไทยได้ 3.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร 4.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า [...]

Read More