Post Image

HAPPY KIDS CAMP ค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก 7-13 ปี

          ค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานก่อนสู่วัยรุ่น เป็นค่ายระยะสั้นสุดสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานที่มีอายุ 7 -13 ปี ได้มาฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และฝึกพัฒนาตนเองตามหลักความดีสากล เด็กๆ จะได้เรียนรู้ธรรมะ และฝึกการดูแลตนเอง ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ได้ฝึกให้มีความเสียสละ ด้วยการฝึกบำเพ็ญประโยชน์ ผู้ปกครองสามารถเลือกให้บุตรหลานเข้าค่ายอบรมได้ถึง 6 รุ่น ในเทอมแรก โดยแต่ละรุ่นจะรับบุตรหลานไม่เกิน 30 คน เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด กรุณาสมัครเข้าค่ายของแต่ละรุ่น ก่อน 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ . คุณสมบติผู้สมัคร 1. นักเรียนชายแท้ อายุ 7-13 ปี 2. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว 3. ไม่ติดยาเสพติด บุหรี่ 4. เข้ารับอบรมได้ตามกำหนดระยะเวลา 5. ดูแลตนเองในเรื่องกิจวัตรประจำวันได้ . รับสมัครทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 [...]

Read More