Post Image

สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 (ปิดเทอมตุลาคม)

อบรมระหว่างวันที่ 1 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย  ปิดเทอมทางโลก … เปิดเทอมทางธรรม ลูกจะดี … อยู่ที่พ่อแม่ให้โอกาส บวชเป็นสามเณร ……… เมื่อลูกหลานใกล้เข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน . .           โครงการอบรมสามเณร “ยุวธรรมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียนทีผ่านการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 10 – 15 ปี ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ [...]

Read More