Post Image

อุปสมบทหมู่อุดมศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคฤดูหนาว

โอกาสสำคัญของลูกผู้ชาย คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย . เป็นโอกาสที่ดีของนิสิตนักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาแล้ว    รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา  ได้รับเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี  ประกอบสื่อธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (อาคารแจ่มจันทร์) มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผึกสมาธิปฏิบัติธรรม อยู่ธุดงควัตร ฝึกฝนตนเองให้มีสภาวะผู้นำ เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง ผู้บวชและผู้สนับสนุนทุกท่านย่อมได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่ติดตามตัวตลอดไป . การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ . . คุณสมบัติของผู้สมัคร . 1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) 2.) จบ ม.6 หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป [...]

Read More