Post Image

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช . ……….  การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ .           โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 48 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ในสถานที่ที่เหมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ [...]

Read More