Tag Archives: นิสิต

Post Image

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ปิดภาคเรียนตุลาคม (บวชฟรี)

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นมิใช่มีเพียงปริญญาแต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการ ดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้ จะต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ ทางโลกล้วนมุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต จำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อก่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้นความมีสติ มีปัญญา ความสุข ความเจริญและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง โครงการอบรมธรรมทายาท มิ ใช่เป็นเพียงการบวชตามประเพณีแต่เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่ายมีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกความมีวินัยความเคารพความอดทนรู้จักการบริหารเวลาการบริหาร ปัจจัยสี่รวมไปถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะและเสริมทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องซึ่งจะใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคมได้อย่างคุ้มค่า ธรรมทายาททุกคนจะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในสัปดาห์แรก ด้วยการรักษาศีล๘ อยู่ธุดงควัตร ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐาน และหลังจากบวชแล้วจะต้องฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยและศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง สมกับการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลถึง บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ มีสถานภาพโสด 2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.) มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร) 4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร 5.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบ เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไปมากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม) 6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด [...]

Read More
<