Tag Archives: บรรพชา

Post Image

ธรรมทายาท อุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41

. . การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 41 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ประกอบสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์ . . คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด 2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป [...]

Read More
Post Image

สามเณรธรรมทายาท “ยุวชนรอบวัด” ปีที 4

อบรมระหว่างวันที่ 7 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  วัดพระธรรมกาย  ปิดเทอมทางโลก … เปิดเทอมทางธรรม บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา และฝึกฝนอบรมตนเอง โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ) 2.) กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคปกติ 3.) มีอายุไม่เกิน 15 ปี [...]

Read More
Post Image

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ปิดภาคเรียนตุลาคม (บวชฟรี)

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นมิใช่มีเพียงปริญญาแต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการ ดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้ จะต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ ทางโลกล้วนมุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต จำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อก่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้นความมีสติ มีปัญญา ความสุข ความเจริญและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง โครงการอบรมธรรมทายาท มิ ใช่เป็นเพียงการบวชตามประเพณีแต่เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่ายมีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกความมีวินัยความเคารพความอดทนรู้จักการบริหารเวลาการบริหาร ปัจจัยสี่รวมไปถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะและเสริมทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องซึ่งจะใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคมได้อย่างคุ้มค่า ธรรมทายาททุกคนจะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในสัปดาห์แรก ด้วยการรักษาศีล๘ อยู่ธุดงควัตร ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐาน และหลังจากบวชแล้วจะต้องฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยและศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง สมกับการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลถึง บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) รับนักศึกษาชายแท้ มีสถานภาพโสด 2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.) มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร) 4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร 5.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบ เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไปมากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม) 6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด [...]

Read More
<